Algemene voorwaarden

DISIRE

 

 

 

 

1 Wederpartij

 

 

 

1.1 DISIRE bedenkt, creëert en realiseert onder meer projecten op het gebied van branded content, promotionele video’s, productplaatsing, sponsoring, en het op de markt brengen van een nieuw product ten behoeve van de distributie via internetplatforms, met name  video- of social mediaplatforms (hierna te noemen: “Marketingprojecten”) in samenwerking met influencers die zich contractueel aan DISIRE verbinden.

 

 

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 

 


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen DISIRE en haar Wederpartijen met betrekking tot de Marketingprojecten.

 

 

 

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van DISIRE van toepassing op de Marketingprojecten. De algemene voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt tevens indien niet uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt tegen de voorwaarden van de Wederpartij en/of DISIRE haar diensten zonder bezwaar verleent.

 

 

 

2.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

 

 1. Totstandkoming van een overeenkomst tussen DISIRE en de Wederpartij

 

 

 

3.1 Indien DISIRE tijdens de contractonderhandelingen bij de Wederpartij een voorlopig “Voorstel” indient (d.w.z. een gedetailleerde offerte waarin de aard en omvang van de diensten zijn opgenomen), dan zijn de daarin vastgelegde voorwaarden niet bindend. DISIRE zal de Wederpartij een uiterste termijn geven waarbinnen het voorstel bevestigd dient te worden. Een contract komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding door DISIRE van het voorstel welk is bevestigd door de Wederpartij of bij de feitelijke verstrekking van de dienst door DISIRE.

 

 

 

 

 

3.2 In geval van opdrachten van bureaus dienen de exacte gegevens van de Onderneming te worden verstrekt (naam, volledig adres en contactgegevens, Btw-nummer). DISIRE heeft het recht het bureau te verzoeken om een bewijs van bevoegdheid. In dergelijke gevallen blijft het bureau de Wederpartij. Facturen worden verzonden naar het bureau. In het geval dat een bureau de Wederpartij is, draagt het bureau als zekerheid de betalingsvorderingen jegens haar cliënt over aan DISIRE, welke voortvloeien uit de overeenkomst op grond waarvan het betreffende bedrag verschuldigd is. DISIRE aanvaardt deze overdracht hierbij.

 

 

 

 1. Dienstverlening

 

 

 

4.1 DISIRE is vrij om de wijze en methode van verlening van de overeengekomen dienst vast te stellen. In het bijzonder heeft DISIRE het recht om derden te betrekken in alle fases van de opdracht. Dit heeft geen invloed op de prestatieverhouding tussen DISIRE en de Wederpartij.

 

 

 

 1. Acceptatie en garantie van de service

 

 

 

5.1 Mits de Wederpartij een wettelijk of contractueel recht van aanvaarding heeft, dient de Wederpartij de door DISIRE geleverde diensten onmiddellijk na de levering en uiterlijk binnen 48 uur te onderzoeken, en geeft in voorkomend geval schriftelijk (een e-mail volstaat) de specifieke redenen voor niet aanvaarding. Voor elke aparte content wordt de Wederpartij één herstelprocedure toegekend. Indien er binnen 48 uur geen verklaring wordt afgelegd aan de in het voorstel genoemde DISIRE-contactpersoon, wordt de dienst geacht te zijn aanvaard.

 

5.2 Indien contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet op correcte wijze kunnen worden vervuld wegens overmacht, wordt DISIRE voor de duur van de overmachtssituatie vrijgesteld van haar Prestatieverplichting. “Overmacht” verwijst uitsluitend naar gebeurtenissen waarvan de oorzaken buiten de macht van DISIRE liggen. DISIRE zal de contractuele verplichting nakomen zodra de overmachtssituatie voorbij is.

 

5.3 Indien DISIRE een idee heeft ontwikkeld zit hier copyright op. Zodra DISIRE dit bespreekt met de Wederpartij mag het ontwikkelde idee niet met derde partijen besproken worden of in de praktijk zonder de toestemming van DISIRE uitgevoerd worden.

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 

 

6.1 DISIRE is uitsluitend aansprakelijk voor schade opgelopen door de Wederpartij:

 

– die opzettelijk of wegens grove nalatigheid werd veroorzaakt door DISIRE.

 

– Indien, in het geval van verkoopcontracten of contracten voor werk en diensten van DISIRE een garantie met betrekking tot de eigenschappen van het product werd gegeven of deze bedrieglijk op verkeerde wijze is voorgesteld.

 

 

 

6.2 DISIRE is niet aansprakelijk voor imagoschade dat door de Wederpartij is opgelopen tijdens of na afloop van het Marketingproject. 

 

6.3 Indien DISIRE aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid van de Wederpartij

 

 

 

7.1 De Wederpartij verbindt zich ertoe geen illegale of immorele inhoud in het kader van de samenwerking te publiceren of daarnaar te verwijzen. Indien en voor zover de Wederpartij inhoud of materiaal voor het Speciale Marketingproject verstrekt, zorgt de Wederpartij ervoor dat geen rechten van derden, met name persoonlijkheidsrechten, handelsmerkrechten, eigendomsrechten, auteursrechten en ontwerprechten, worden geschonden. De Wederpartij verbindt zich ertoe om DISIRE op eerste verzoek volledig te vrijwaren tegen eventuele nadelen en enig verlies of schade die DISIRE lijdt door niet naleving van het voorgaande te vergoeden. Dit geldt met name in geval van aanspraken van derden, ongeacht de juridische grondslag, en de daaruit voortvloeiende kosten van juridisch verweer.

 

 

 

7.2 Er zullen geen rechten voor het promotionele gebruik van het Marketingproject dat kan bestaan uit afbeeldingen en/of namen van participanten, gemaakte beelden of bijdragers of andere deelnemers aan het Marketingproject worden overgedragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 

 

 1. Evenementen

 

 

 

8.1 DISIRE is niet aansprakelijk voor medische gevallen en opgelopen schade die ontstaan is tijdens het evenement.

 

 

 

8.2 Bij aanwezigheid van een persoon op locatie bij het evenement heeft DISIRE automatisch toestemming voor het maken van beelden en het publiceren er van.

 

 

 

8.3 Gekochte kaartjes kunnen niet geretourneerd worden.

 

 

 

8.4 Zodra er misbruik gemaakt wordt van de kaartverkoop, door meerdere aantallen door te verkopen aan derden heeft DISIRE het recht om een boete van €350,00 te eisen bovenop het terugbetalen van de ticketprijzen.

 

 

 

8.5 Mocht DISIRE niet tevreden zijn over de uitvoering van de influencer/ management van de influencer zoals dit contractueel vastgelegd is tussen beide partijen. Dan staat DISIRE in het recht 100% van de betaalde som terug te eisen. Dit bedrag zal binnen 14 werkdagen betaald moeten worden.

 

 

 

 

8.6 DISIRE heeft altijd recht om beelden te maken van de influencer tijdens de evenementen en de betrokkenheden met het evenement vooraf als een shoot. Ook mag DISIRE deze beelden overal voor gebruiken. Hiermee wordt o.a. bedoeld: website, drukwerk en social media.

 

 

 

 

 

 1. Looptijd en beëindiging

 

 

 

9.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de wettelijke bepalingen inzake opzegging van toepassing.

 

 

 

9.2 Het recht om de overeenkomst zonder kennisgeving wegens gegronde reden te beëindigen blijft ondanks andere mogelijke overeenkomsten onverminderd van kracht. Gegronde redenen waardoor DISIRE de overeenkomst zonder kennisgeving kan opzeggen, worden met name geacht aanwezig te zijn indien:

 

 • DISIRE niet langer kan worden geacht zich aan deze overeenkomst te houden om een andere reden die verband houdt met de persoon van de Wederpartij, gegeven de omstandigheden van het individuele geval en de wederzijdse belangen van de partijen, in het bijzonder indien omstandigheden die verband houden met de persoon van de Wederpartij aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de Wederpartij niet langer op langdurige basis aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst kan voldoen;
 • de Wederpartij besluit zijn vennootschap te liquideren of zijn bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk te staken;
 • een waarschuwing en/of voorlopig rechterlijk bevel als gevolg van het gedrag van de Wederpartij is uitgevaardigd tegen één of beide partijen en/of DISIRE in verband met een contractuele dienst;
 • Maatregelen die zijn genomen of bevelen die zijn uitgevaardigd door autoriteiten of andere overheidsinstanties beletten de uitvoering van de diensten door DISIRE;

 

 

 

9.3 De Wederpartij betaalt voor alle diensten die door DISIRE worden verleend tot de datum waarop de opzegging is ontvangen, overeenkomstig de omvang van de dienstverlening. Bovendien wordt elke vergoeding die tot op deze datum reeds is betaald, verrekend met de bovengenoemde openstaande vorderingen. Elke vordering tot schadevergoeding door DISIRE jegens de Wederpartij blijft onverminderd gehandhaafd. Deze sub 8.3 is van toepassing met betrekking tot beëindiging met en zonder gegronde reden.

 

 

 

9.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst door de Wederpartij voorafgaand aan het einde van de overeenkomst, is DISIRE gerechtigd de overeengekomen vergoeding te vorderen. DISIRE staat niettemin verrekening toe van het bedrag van de uitgespaarde uitgaven als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst en het bedrag dat DISIRE verwerft of opzettelijk niet verwerft door andere inzet van haar personeel en diensten. Aangenomen wordt dat DISIRE aanspraak mag maken op 100% van de vergoeding welke wordt verantwoord door het deel van de werkzaamheden en de diensten dat nog niet is geleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Betalingsvoorwaarden

 

 

 

10.1 DISIRE kan op elk moment individuele diensten in rekening brengen, in welk geval zij de betreffende dienst op de factuur zal specificeren.

 

 

 

10.2 DISIRE factureert standaard in vier termijnen. Na akkoord op de offerte, voorafgaand aan de productie zowel het moment dat de productie online geplaatst wordt en twee weken na het online plaatsen van de opdracht. Tenzij afzonderlijke overeenkomsten hierover worden gesloten, zullen de betalingen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur volledig verschuldigd zijn uitsluitend mag de offerte binnen 14 dagen betaald worden.

 

 

 

10.3 In geval van Marketingopdrachten met een contractwaarde van netto €25.000 of meer, kan DISIRE een vooruitbetaling van één derde van de contractwaarde verlangen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

 

 

 

10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van DISIRE op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

 

 

 

10.5 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door DISIRE, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan DISIRE te betalen. 

 

 

 

10.6 In geval van vertraagde betaling kan DISIRE prestaties opschorten tot de factuur betaald is. DISIRE heeft tevens het recht om prestaties niet uit te voeren in alle gevallen waarin de financiële omstandigheden van de Wederpartij aanzienlijk verslechteren. Hiermee wordt het recht op betaling niet opgeheven, ook niet voor diensten die nog niet zijn geleverd. DISIRE mag vertragingsrente vorderen van 15 procent over het bedrag van de gehele opdracht. Het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen is uitdrukkelijk voorbehouden. De Wederpartij behoudt niettemin het recht om het bewijs te leveren dat door de te late betaling minder schade is veroorzaakt.

 

 

 

 1. Vertrouwelijk

 

 

 

11.1 De partijen verbinden zich ertoe alle informatie en gegevens die zij van de andere partij ontvangen in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend toegankelijk te maken voor derden voor zover dat noodzakelijk is voor de prestaties van de overeengekomen diensten. Dit geldt met name voor prijslijsten en contracten. Deze verplichting blijft van toepassing na voltooiing van het contract. Indien de verkregen informatie niet voor derden noodzakelijk is voor de prestaties van de overeengekomen diensten mag in geen geval bekend worden gemaakt aan of anderszins toegankelijk worden gemaakt voor de concurrenten van DISIRE.

 

 

 

11.2 Indien de Wederpartij een bureau is, zorgt hij er door middel van passende geheimhoudingsovereenkomsten voor dat zijn cliënten geen informatie aan derden verstrekken die tijdens de uitvoering van de overeenkomst is verkregen. Ook geldt dat de Wederpartij geen enkele informatie die tijdens de uitvoering van de overeenkomst is verkregen bekend mag maken aan derden

 

 

 

11.3 De informatie mag in geen geval bekend worden gemaakt aan of anderszins toegankelijk worden gemaakt voor de concurrenten van DISIRE.

 

 

 

 1. Overige bepalingen

 

 

 

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

 

 

12.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten.

 

 

 

12.3 De Wederpartij wordt per e-mail in kennis gesteld van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd indien de Wederpartij geen schriftelijk bezwaar indient bij DISIRE binnen een maand nadat hij van de wijzigingen in kennis is gesteld.

 

 

 

12.4 Er bestaan geen mondelinge afspraken. Eventuele eerdere overeenkomsten zijn nietig. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst, met inbegrip van wijzigingen van deze bepaling, dienen schriftelijk te worden ingediend. Een verklaring van beëindiging of een andere eenzijdige verklaring dient schriftelijk te worden ingediend. Voor wat de “schriftelijke vorm” voor de doeleinden van deze overeenkomst betreft is een handgeschreven handtekening vereist. Schriftelijk houdt tevens in per post.

 

 

 

12.5 Derden partijen, die namens DISIRE meewerken aan de opdracht kunnen aansprakelijk worden gesteld voor imagoschade zowel overige schade door het naar buiten te brengen van vertrouwelijke informatie, het publiceren van content zonder acceptatie van DISIRE, het niet nakomen van gemaakte afspraken. Met “gemaakte afspraken” word tevens bedoeld, de getekende overeenkomst(en).